Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1 Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Foreningen af Statsautoriseret Revisorers (FSR) regler og vores interne habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave.

2 Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

ASSET Revision er – på linje med andre revisionsvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

3 Honorar og betaling

Fastsættelsen af et revisorhonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede revisorers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

4 Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto) afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

5 Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar.
Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

6 Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

7 Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos ASSET Revision er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos ASSET Revision, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8 Insiderhandel

Enhver medarbejder hos ASSET Revision er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. ASSET Revision har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

9 Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

10 Afslutning af opgaven

ASSET Revision fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

11 Klager

ASSET Revision er underlagt Foreningen af Statsautoriserede Revisorers almindelige regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis klienten og den sagsansvarlige eller klientansvarlige partner ikke kan opnå en afklaring, inddrages ASSET Revisions administrerende direktør, der sørger for, at klagen behandles efter interne procedurer, der bl.a. sikrer en bedømmelse fra en eller flere andre, erfarne partnere, som ikke har været involveret i opgaven, med henblik på at søge en mindelig løsning.

12 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og ASSET Revision skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

13 Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

ASSET Revision er ansvarlig for den ydede revision og rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt det betalte honorar pr. opgave. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.